14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,bridge-core-2.8.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-26.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A.

L’Ajuntament de Premià de Dalt va constituir La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, S.A. el 12 de juliol de 1993 amb la finalitat inicial de donar resposta a l’expectativa de les famílies per poder continuar arrelades al nostre poble amb un habitatge digne, en les condicions econòmiques regulades i establertes per la Generalitat de Catalunya.

 

Actualment, en una segona etapa centrada en la realització d’activitats d’àmbit municipal relacionades amb els serveis i encàrrecs per l’Ajuntament de Premià de Dalt, La Pinassa presta els serveis de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans i neteja d’edificis municipals.

Serveis

Habitatge
Neteja viària
Recollida de residus i trastos vells
Neteja d’edificis municipals

Informació institucional

Junta general

Aquest òrgan està format pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Secretària: Mireia Boté i Massagué

Convocatòries junta general

(Enllaços de descàrrega de documents)

 

Consell d’Administració

President:

Josep Triadó i Bergés

 

Vicepresident:

Alejandro Costa i Urigoitia

 

Consellers:

 1. Marta Bosch i Lafuente
 2. Maria del Roser Planas i Xarrié
 3. Jèssica Rovira i Pitarch
 4. Roger Pinyana i Fàbregues
 5. Miguel Àngel Marin i Rodriguez
 6. Víctor Pérez i Berruezo
 7. Joan Baliarda i Sardà

 

Secretària: Joaquim Bach i Fabregó (Gemma Álvarez i Martínez, fins a data 23 de desembre de 2019; Marta Carrasco i Álvarez, fins a data 4 d’abril de 2018)

 

El Consell d’Administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració econòmica ni dieta i es reunieix, aproximadament, amb una periodicitat trimestral.

Informació Jurídica

Objecte

La Societat té per objecte, sempre que siguin d’interès públic, s’ofereixin dins del terme municipal de Premià de Dalt i en benefici dels seus habitants:

 

a) La transformació i gestió urbanística del sòl en el seu sentit més ampli, així com l’elaboració, promoció i execució de projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació, i la resta d’instruments de planejament i de gestió urbanística contemplats per la legislació urbanística.

La investigació, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l’habitatge, l’urbanisme i els serveis.

 

b) La constitució i gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i l’execució de les reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d’habitatges i qualsevol altre tipus d’edificació, amb independència del seu ús, inclòs l’aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació, i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat. Igualment, la rehabilitació i la realització d’aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l’adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos, i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reials.

Igualment, s’entendran incloses dins de l’objecte social les activitats de gestió i administració de comunitats de propietaris.

Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers les obres d’urbanització que li siguin encarregades per l’Ajuntament de Premià de Dalt en tot el seu terme municipal, incloent l’encàrrec i la contractació dels corresponents projectes tècnics, i la contractació, adjudicació, supervisió de l’execució i la recepció tècnica de l’obra urbanitzadora.

 

c) També, la Societat podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l’Ajuntament de Premià de Dalt, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d’infraestructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d’equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional, inclosos els habitatges dotacionals.

 

d) L’assumpció de la realització d’activitats i serveis públics que l’Ajuntament de Premià de Dalt o els poders adjudicadors que d’ell en depenen, li encarreguin.

 

e) L’establiment d’un punt d’atenció al ciutadà amb la finalitat d’informar, assessorar i ajudar a la tramitació de subvencions relacionades amb l’habitatge, concedides per les diferents administracions públiques, així com altres assessoraments, mediacions i informacions requerides pel ciutadà en qualsevol aspecte que hi tingui relació amb l’accés dels particulars a l’habitatge.

 

 

LA PINASSA Promocions i Serveis Municipals, S.A.” té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Premià de Dalt als efectes previstos en la normativa de contractació del sector públic i restarà obligada a l’execució de les activitats que aquest li encomani d’acord amb les seves instruccions sempre que hi estiguin relacionades amb el seu objecte social, les quals s’articularan mitjançant encàrrecs de gestió.

Estatuts Societat Municipal

Anuncis

Transparència, Gestió econòmica i pressupostos

Concessions

ORDER NOM OBJECTE VIGÈNCIA OBLIGACIONS
1 Ajuntament Premià de Dalt Conveni Concessió Administrativa a favor de la Societat Municipal «La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A.» dels terrenys d’equipaments de l’U-A La Fàbrica-Ctra. d’Enllaç. Per un termini de 50 anys Fins al 30/06/2060 0,00€
2 Ajuntament  Premià de Dalt Conveni Concessió Administrativa a favor de la Societat Municipal «La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A.» per l’ús privatiu temporal del sòl de la unitat d’actuació núm.5 Buvisa. Per un termini de 40 anys Fins al 21/05/2047 0,00€
3 Ajuntament Premià de Dalt Concessió Administrativa demanial per a l’ús privatiu tempora de la finca situada al Camí del Mig, parcel·la 13.43, de Premià de Dalt, per un termini de 50 anys Fins al 22/09/2064 0,00€

Encomanes

ANY 2014
Descripció encomana Gestió del servei de recollida i transport dels residus municipals
Entitat que fa l’encomana  Ajuntament de Premià de Dalt
Estat Vigent
Termini 10 anys
Data d’inici 16/02/2015
Plec de clàusules
Modificacions aprovades: 21/12/2018: Modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen l’encomana de gestió de recollida i transport de residus municipals.
31/05/2021: Modificació encomana de gestió del Servei de recollida i transport de residus municipals.

 

ANY 2012
Descripció encomana  Gestió del servei de neteja viària
Entitat que fa l’encomana  Ajuntament de Premià de Dalt
Estat Vigent
Termini 10 anys
Data d’inici 14/02/2013
Plec de clàusules / Annex
Modificacions aprovades: 12/11/2018: Modificació plec de condicions administratives de l’encomana de gestió del servei de neteja viària.

28/02/2023: Modificació de l’encomana de Gestió del Servei de Neteja Viària.

 

ANY 2012
Descripció encomana Gestió del servei de neteja d’edificis municipals
Entitat que fa l’encomana Ajuntament de Premià de Dalt
Estat Vigent
Termini 10 anys
Data d’inici 14/02/2013
Plec de clàusules
Modificacions aprovades: 08/02/2021: Modificació de l’encomana a la Societat Municipal «LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.», del Servei de Neteja dels Edificis Municipals.

28/02/2023: Modificació de l’encomana de Gestió del Servei de Neteja dels Edificis Municipals.

Encàrrecs

ANY 2018
Descripció encàrrec Encàrrec a la Societat Municipal, com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de la redacció del projecte, la contractació de les obres i la gestió de l’activitat económica «piscina municipal i serveis complementaris».
Entitat que fa l’encàrrec Ajuntament de Premià de Dalt
Estat Vigent
Termini 50 anys
Data d’inici 27/07/2018
Encàrrec / Conveni

Processos selecció personal

Seu Electrònica

Perfil del contractant

El perfil del contractant agrupa la informació relativa als contractes licitats i adjudicats per la Societat Municipal La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A., per tal de garantir la transparència i l´accés públic lliure i gratuït a l´activitat contractual. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació, la documentació, adjudicació i formalització de contractes.

 

La Pinassa està adherida a la plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, a partir del 29 de març de 2018 tots els anuncis de licitació i la resta d´informació associada als contractes es publicarà al perfil del contractant integrat dins d´aquesta plataforma.

 

Podeu fer «clic» a la imatge per accedir al portal de Contractació Pública de la Societat Municipal.

Device Frame

Aquí teniu l´enllaç al Registre electrònic d´Empreses Licitadores (RELI).

 

 

El RELI és un registre administratiu públic i electrònic que conté dades i documents de les empreses inscrites voluntàriament referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d´obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. És un registre creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d´adjudicació dels contractes públics doncs són els propis  òrgans de contractació els que d´ofici poden accedir a les dades contingudes en el Registre, evitant així que l´empresa hagi de presentar la documentació en paper.

Factura electrònica

La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A. posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d´impuls de la Facturació Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

 

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d´emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

 

Beneficis per les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l´Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap mena d´entrada manual).
 • Registre d´entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 h des del seu lliurament, així com la reducció del temps de tramitació.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

 

 

Podeu fer clic a la imatge per accedir a la bustia de lliurament de La Pinassa.

Notificació electrònica

El sistema de notificacions electròniques permet a qualsevol persona física o jurídica, rebre i gestionar les notificacions per mitjans electrònics que practiquin les administracions públiques. Aquest servei és gratuït i voluntari tret que la norma estableixi la notificació electrònica de manera obligatòria.

 

L´e- NOTUM és el sistema de notificacions per mitjans electrònics del Consorci AOC, disponible com a servei per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses.

 

De forma resumida, l´e-NOTUM li permet al ciutadà:

 • Conèixer el dipòsit d´una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
 • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
 • Rebutjar una notificació abans d´obrir-la.
 • Veure la llista de notificacions dipositades i l´organisme emissor.
 • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l´acceptació o rebuig, etc.)

 

Podeu fer clic a la imatge per accedir a e-NOTUM.

Sol·licitud d’informació

Si vols fer una sol·licitud d’informació o bé vols fer una queixa i/o un suggeriment, et recomanem que llegeixis la informació sobre el Dret d’accés a aquesta informació.

  En virtut d’allò establert al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) segons Reglament 2016/679 UE, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, S.A. La informació registrada s’utilitzarà per la gestió de la sol·licitud d’informació presentada, i les dades seran cedides a aquells tercers que necessàriament han de participar a la prestació del servei o informació sol·licitada. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carrer Teixidores, 5 (Premià de Dalt) o ens remeti un correu electrònic a l’adreça següent: prmd.lapinassa@premiadedalt.cat.

  Traduir »