Política de privacitat
3
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3,bridge-core-2.8.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-26.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Política de privacitat

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 

 

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL
PLAÇA DE LA FÀBRICA, 1 08038 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)
Correu electrònic: prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

 

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Les dades que subministra a LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

 

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament

 

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
En qualsevol cas, LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

 

El personal de LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

 

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

 

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a prmd.lapinassa@premiadedalt.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.
Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si es desitja domiciliació bancària.

 

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.
Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 

9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 

10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.
LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL com a organització vinculada a l’Ajuntament de Premià de Dalt, té obligatorietat de designar un DPD, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha designat un delegat de protecció de dades d’acord amb el que disposen els articles 37, 38 i 39 del Reglament (UE) 2016/679. El delegat de protecció de dades es la persona física o jurídica encarregada de vetllar que l’Ajuntament compleixi correctament amb la normativa de protecció de dades personals.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: prmd.dpo@premiadedalt.cat

 

Independentment d’això, LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

En cas que LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

 

 

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL mitjançant correu electrònic prmd.lapinassa@premiadedalt.cat o correu postal a Adreça: LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL en PLAÇA DE LA FÀBRICA, 1 08038 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Protecció de dades de caràcter personal.

 • INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL, en endavant, RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube,  que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679,  de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l’ USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable.
 • Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a RGPD, l’ interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

 

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’ USUARI, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’ incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l’ USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’ USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’ indica en aquesta política de privacitat.

 

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’ USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’ USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’ altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vol utilitzar.

 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social llevat, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’ encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

 

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l’ USUARI: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’ accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 

LA PINASSA SOCIETAT MUNICIPAL

PLAÇA DE LA FÀBRICA, 1 08038 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)

Correu electrònic: prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

 

 • UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’ USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’ estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’ USUARI.

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’ accedir a la seva configuració de privacitat.

 

 • PUBLICACIONS

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquest comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

 

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

 

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

 

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

 

 • DADES DE MENORS D’ EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’ USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no s’ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.

 

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Traduir »